POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienia wstępne.

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego hiqstudio.pl , przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Usługodawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe.
§ 3

    Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
    Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
    Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 § 4

a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar:
• InPost Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, NIP 679-31-08-059, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000 zł.
• InPost Paczkomaty Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, NIP 679-28-95-061, o kapitale zakładowym w kwocie 11.550.000 zł
• DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł
 b) świadczącemu usługę hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:
• ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 46 wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 734-000-36-04, REGON 490016033, (dalej: Administrator).
c) świadczącemu usługę "Zaufane Opinie", w ramach której gromadzone są i publikowane opinie Klientów oraz przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety posprzedażowe:
• Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 493884, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, NIP 779-24-30-393,kapitał zakładowy 145 700 000 zł
    Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
    Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
    Dane osobowe Klienta będą powierzane przez Usługodawcę w szczególności następującym podmiotom:
    Usługodawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Usługodawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, samorządowe lub urzędy, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu, Partnerzy Usługodawcy, czyli podmioty o których mowa w § 1 lit. f Regulaminu, podmioty obsługujące proces zbierania i badania opinii Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług za pośrednictwem Sklepu.

§ 5

    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta

§ 6

    Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Usługodawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Usługodawcy, jego usług oraz Sklepu.
    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu usług, towarów oraz samego Usługodawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.
    Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Usługodawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą także przetwarzane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Usługodawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta z Usługodawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8

Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 III. Pliki cookies.
§ 9

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;
d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
e) marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Usługodawcy na innych stronach internetowych.
a) „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b) „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
    Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Usługodawcę.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

§ 10

    Usługodawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
    Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
    Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Usługodawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 § 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Usługodawcą podmioty trzecie.

IV. Inne
§ 13

Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

 § 14

Usługodawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.