Regulamin sklepu internetowego HIQ Studio

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego HIQ Studio, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Sprzedawca” – Centrum AGD HIQ Studio S.C. Nowy Sącz . z siedzibą w Nowym Sączu ul.Dojazdowa 20, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , e-mail: sklep@hiqstudio.pl, tel. 606 629 836;

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://hiqstudio.pl/ oraz jej podstronach;

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;

„Partner” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w salonach sprzedaży, u której Klient może dokonać Rezerwacji towarów za pośrednictwem Sklepu. Listę salonów sprzedaży Partnerów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

„PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednią związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

„Rezerwacja” – wcześniejsze zapewnienie dostępności danego towaru w wybranym przez Klienta salonie Partnera. 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach, rezerwacji towaru u Partnerów, dodawaniu towarów z asortymentu do ulubionych, dodawania opinii o towarach oraz stworzenia swego Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie lub dokonanie rezerwacji towarów w salonie Partnera może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.

III. Założenie Konta.

 

§ 7

Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Moje konto”, służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Sklepu, a następnie kliknąć „Załóż konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również podczas składania zamówienia w Sklepie.

Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres telefon, e-mail oraz hasło.

Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Kliknięcie przycisku „Załóż konto” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:

wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu,

rozbudowy możliwości Sklepu,

zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.

Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dokonywania rezerwacji, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień, pobrania faktury.

IV. Złożenie zamówienia.

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

Po dodaniu towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także modyfikacji warunków gwarancji. Po kliknięciu przycisku „przejdź do koszyka” Klient przechodzi do formularza, w którym podaje swoje dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Klient jest zalogowany na swoje Konto, wówczas jego dane oraz adres będą już uzupełnione. Adres dostawy może zostać zmieniony. Jeżeli Klient nie ma Konta, a chce je założyć, to powinien wybrać opcję „Załóż konto”, a następnie wypełnić formularz. Klient ma również możliwość skorzystania z kodu rabatowego.

Po wypełnieniu powyższego formularza, Kupujący w celu złożenia zamówienia powinien kliknąć przycisk „kupuję i płacę”.

Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być również połączone w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.

Po dokonaniu dostawy towarów Sprzedawca może wysłać na adres email Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety przez Klienta jest dobrowolne.

§ 12

Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze, tradycyjny przelew bankowy, szybki przelew internetowy, płatność kartą, Blik. Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.

W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Formą dostawy jest: przesyłka kurierska lub odbiór osobisty w salonie Partnera, Paczkomat. Istnieje również możliwość dostawy towaru wraz dodatkowymi usługami („Dostawa Premium”).

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Wysyłka i dostawa”. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w zakładce „Metody płatności”.

§ 13

Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

V. Zwroty i reklamacje.

 

§ 14

Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PB jednoosobowego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia jest towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczaniu, za takie produkty należy uznać m. in. słuchawki odsłuchowe douszne;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów lub do chwili dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 15

Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@scentre.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania względem Konsumentów.

 

VII. Dodawanie opinii

§ 18

Klient, także bez zakładania Konta, ma możliwość dodawania opinii o produktach dostępnych w Sklepie.

W celu dodania opinii Klient wybiera opcję „Podziel się opinią” dostępną na karcie produktu w Sklepie, a następnie po podaniu swojego imienia i treści opinii, klika przycisk „Dodaj opinię”.

Zabronione jest dodawanie w treści opinii treści bezprawnych.

§ 19

Sprzedawca nie zapewnia żadnych mechanizmów weryfikacji, czy opinie dodawane przez Klientów pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 20

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@scentre.pl. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

IX. Postanowienia końcowe.

 

§ 22

Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

zmian sposobów dostawy lub płatności,

modyfikacji ścieżki zakupowej lub zakładania Konta,

zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

Sprzedawca, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 21 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

§ 23

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 25

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://hiqstudio.pl/content/7-regulamin-sklepu

.